ЦІЛІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

“Євроатлантичний курс” — ЄАК: євроатлантичні цінності передусім

У 2019 році Україна офіційно включила свій євроатлантичний курс у Конституцію, визначаючи членство в НАТО та ЄС у стратегічних цілях зовнішньої політики та політики безпеки.

Суверенна, незалежна і процвітаюча Україна, твердо віддана демократії та верховенству права, є дороговказом до реалізації бачення Революції Гідності та сприяння євроатлантичній безпеці.

Відносини між НАТО та Україною беруть початок із дев’яностих років минулого сторіччя і з тих пір переросли в один з найважливіших партнерських зв’язків. У 2020 р. Україна стала учасником Програми розширених можливостей НАТО.                                                                                             

Україна є пріоритетним партнером для Європейського Союзу. Угода про асоціацію (УА) і Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) були підписані в 2014 р. і з того часу стосунки стали амбітнішими та глибшими.

Україна має міцну основу, на якій можна будувати стійкі політичні зв’язки, надійніші безпекові, економічні та міжлюдські відносини; військову взаємодію та працювати над інтеграцією України та українського суспільства у спільний ціннісний євроатлантичний простір.

“Євроатлантичний курс” — це неполітична, неурядова громадська організація, яка має на меті інформувати, стимулювати, випробовувати та виробляти ідеї, перетворювати існуючі політики та практики для прискорення процесів і зміцнення підтримки України на її євроатлантичному шляху.

“EuroAtlantic Course” — EAC: Committed to EuroAtlantic Values

In 2019 Ukraine formally embedded its Euro-Atlantic course in the Constitution of the country, making membership in NATO and the EU strategic foreign and security policy objectives.

A sovereign, independent and prosperous Ukraine, firmly committed to democracy and the rule of law, is key to realising the vision of the Revolution of Dignity and contributing to Euro-Atlantic security.

Relations between NATO and Ukraine date back to the early 1990s and have since developed into one of the most substantial of NATO’s partnerships. In 2020 Ukraine was granted Enhanced Opportunity Partnership.

 

Ukraine is a priority partner for the European Union. The Association Agreement (AA) and theDeep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) were signed in 2014 and the relationshipis broad and deep.

Ukraine has a firm basis upon which to build enduring political ties, stronger security, economic and people to people links; military interoperability and to work to integrate Ukraine and Ukrainians fully into the Euro-Atlantic community of common values.

“Euro-Atlantic Course” is a non political, non-governmental organization whose purpose is to inform, catalyze, challenge and enable ideas, policies and practices to accelerate and sustain Ukraine’s Euro-Atlantic journey.

Наша мета — забезпечити діяльність Євроатлантичного хабу — надійного та авторитетного координаційного пункту, який би зосередив спільні зусилля; мобілізував партнерів і зацікавлені сторони; залучав представників державного, приватного сектора та уряду. Ми будемо здійснювати об’єктивне, прозоре і реальне оцінювання прогресу та проблем; супроводжувати надійним та всебічним аналізом; практичними пропозиціями; інструментами та інноваційними підходами для просування євроатлантичного курсу України. Ми станемо координаційним пунктом достовірної інформації; залучимо зацікавлені сторони, аби дати надію та натхнення українському народу. Наша мета полягає не просто в просуванні євроатлантичної політики, а у зміні відносин всередині законодавчої та виконавчої влади і суспільства в цілому. Ми будемо працювати над просуванням більшої інклюзивності, прозорості та підзвітності. Наш «Євроатлантичний Курс» спрямовуватиме зусилля на всю Україну.

Наша місія — єдність для кращого майбутнього. Ми будемо інструментом змін і соціальної згуртованості, працюючи разом, щоб створити сильну, інноваційну, креативну та міцну Україну, де кожна людина має свободу та соціальні блага, забезпечені законом і верховенством права, а також можливості реалізації своїх амбіцій і прагнень. Ми будемо працювати над перетворенням обіцянок на дії. Ми не є адвокаційною організацією. Наш внесок у євроатлантичний курс буде сприяти ефективному залученню, спрямованому на досягнення об’єктивних, прогресивних результатів для українців, які можна виміряти

Ми привносимо багатий практичний досвід у “Євроатлантичний Курс” з практики, роботи у виконавчій та законодавчій гілках влади. Ми цінуємо роботу та роль динамічного громадянського суспільства в Україні. Ми знаємо, що інтеграція, інституціоналізація та підтримка змін і перетворень вимагає розуміння поточних вимог і очікувань суспільства. Наша діяльність буде спрямована на прозору та чесну оцінку потреб і пріоритетів України. Ми визнаємо та цінуємо значний внесок наших міжнародних друзів і партнерів, але наші пріоритети не залежатимуть від пріоритетів донорів. Вони формуватимуться за участі українського суспільств

Наш принцип роботи – поєднання top down та bottom up підходів. Гендерна рівність; різноманітність та інклюзивність будуть об’єктивом, через який ми провадитимемо всі аспекти діяльності нашого центру. Національний інтерес України буде міцним наріжним каменем, який визначає наші пріоритет

Our objective is to provide a Euro-Atlantic hub — a trusted and credible focal point to concentrate common effort; mobilize partners and stakeholders; engage public, private sector and government. We will do this through an objective, candid and factual assessment of progress and challenges; informed by reliable and comprehensive analysis; practical options; instruments and innovative approaches to advance Ukraine’s Euro-Atlantic course. We will provide a focal point for trusted information; stakeholder engagement and a horizon of hope for the aspirations of the Ukrainian people. Our objective is not simply to advance Euro-Atlantic policies, but to change culture within the legislative and executive branches of power and wider society. We will work to promote greater inclusivity, transparency and accountability. Our Euro-Atlantic course is a whole of Ukraine endeavour.

 

 

Our mission is unity for a better future. We will be an instrument of change and social cohesion by working together to create a strong, innovative, creative and resilient Ukraine, where everyone has the freedom and societal conditions, rooted in the rule of law, to pursue their ambitions and aspirations. We will work to replace words with actions. We are not an advocacy organization. Our contribution to the Euro-Atlantic
course will be provided in effective engagement and positive, progressive and measurable outcomes for Ukrainians.

 

We bring rich practical experience to the Euro-Atlantic Course as practitioners in the executive and legislative branches of government. We have a deep appreciation of the role and workings of Ukraine’s dynamic civil society. We know that integrating, institutionalizing and sustaining change and transformation requires understanding of people’s every day experiences and expectations. Our work will be informed by frank and honest assessment of Ukraine’s needs and priorities. While we recognise the profound contribution of our international friends and partners, these priorities will not be donor driven. They will be Ukrainian generated and owned.

Our working principle and methodology will be rooted in a combination of top-down and bottom-up approaches. Gender equality; diversity and inclusivity will be the lens through which we mainstream all aspects of our organization and work. The national interest of Ukraine will be the enduring corner-stone which defines our priorities.

Наші пріоритети:

 • Захист і забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України шляхом: протидії гібридним загрозам і дезінформації, посилення оборонних можливостей та реформування військово-промислової бази України.

Our priorities:

 • Protection and projection of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine by: countering hybrid threats and disinformation, enhancing defence capabilities and reforming the military industrial base of Ukraine.
 • Євроатлантична інтеграція України шляхом систематичного впровадження та інституціоналізації принципів і стандартів ЄС та НАТО; культури, цінностей і процесів у політичному, парламентському, економічному, соціальному, правовому, безпековому та оборонному напрямах.
 •  Euro-Atlantic integration of Ukraine through the systematic introduction and institutionalization of EU and NATO principles and standards; culture, values and processes in political, parliamentary, economic, social, legal, security sector and defence fields.
 •  Забезпечення та закріплення євроатлантичного курсу України шляхом аналізу, перегляду, просування та комунікації найкращих євроатлантичних практик у сфері правосуддя, верховенства права, доброчесності, реформи сектору безпеки, економічної модернізації та належного врядування. Працюватимемо над прикладними для України опціями, рекомендаціями та підходами, які відповідають євроатлантичному курсу.
 • Enable and consolidate Ukraine’s Euro-Atlantic course through analysis, review, promotion and communication of the best Euro-Atlantic practices in justice, the rule of law, integrity, security sector reform, economic modernization and good governance with a view to developing relevant ‘Euro-Atlantic consistent -fit for Ukraine’ options, recommendations and approaches.

 

 • Сприяння миру та безпеці людей в Україні шляхом деокупації та демілітаризації, включаючи гуманітарну протимінну діяльність.
 • Promote peace and human security in Ukraine through de-occupation and demilitarization, including humanitarian mine action.

 

 • Вироблення інклюзивних рішень для всього українського суспільства, в тому числі через запровадження ефективної політики гендерної рівності в Україні.
  Зміни та трансформація є комплексним, складним процесом для всього суспільства та потребують довгострокових зусиль. Ми розвиватимемо варіанти та нові підходи для вирішення проблем, недоліків і помилок, які виявлятимемо. Ми надаватимемо детальний експертний аналіз політики, програм, законодавства та оцінку ефективності їхнього впровадження шляхом проведення об’єктивної, надійної та вимірюваної оцінки впливу на суспільство і громадян.
 •  Ensure inclusive, whole of Ukrainian society solutions, including through the Introduction of effective gender-equality policies in Ukraine.
  Change and transformation are complex, difficult whole of society and long term efforts. We will develop options and new approaches to meet challenges, shortcomings and failures that we expose. We will provide detailed expert analysis of policies, programmes, legislation regulations and assessment of the effectiveness of implementation measured in terms of positive, accountable and measurable impact for citizens.